Regulamin programu MyRockfon

Artykuł 1: Organizator Programu „MyRockfon”.

Rockfon - marka spółki Rockwool Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 14, , 66-131 Cigacice, NIP 927 000 52 36 („Rockfon”, „Organizator”), wiodący producent płyt akustycznych do sufitów podwieszanych opracował program lojalnościowy zwany „MyRockfon” („Program”).

Program jest adresowany do osób używających produktów Rockfon.

Zarejestrowanie się w Programie „MyRockfon” oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenie, że zgłaszający jest osobą pełnoletnią. Rockfon może odrzucić wniosek o dołączenie do niniejszego Programu, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Rockwool Polska Sp. z o.o. oświadcza, że organizując Program, ma na celu wyłącznie promocję Produktów Rockfon.  Celem programu nie jest wpływanie na ceny stosowane przez Dystrybutorów produktów na żadnym etapie sprzedaży, ani nie jest zbieranie danych o tych cenach.

Artykuł 2: Uczestnictwo. Informacje o programie oraz o tym, kto może wziąć w nim udział.

2.1 Aby zostać Uczestnikiem Programu oraz zbierać punkty Wulkany (jak podano poniżej), należy spełniać poniższe warunki:

2.1.1 Być osobą pełnoletnią wykonującą lub zatrudniającą osoby wykonujące montaż sufitów podwieszanych na terenie Polski.

2.1.2 Zajmować się montażem sufitów podwieszanych (panele i konstrukcja nośna), paneli ściennych, wysp sufitowych, pochłaniaczy przestrzennych i innych instalacji sufitów akustycznych, przy czym działalność ta powinna być główną działalnością Uczestnika.

2.1.3 Być aktywnie zaangażowanym w przynajmniej jedno z poniższych:

 • Nabywanie produktów Rockfon od dystrybutorów (zob. Artykuł 4.1.1)

i/lub

 • Bycie podwykonawcą prac wykończeniowych instalacji sufitów podwieszanych („Projekty sufitów podwieszanych Rockfon”) z wykorzystaniem produktów Rockfon (zob. Artykuł 4.1.2)

(Zwanym dalej „Uczestnikiem”)

Niespełnienie powyższych warunków spowoduje odrzucenie wniosku o rejestrację w Programie.

Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedno konto, a do jednego konta może być przypisany tylko jeden adres e-mail. W przypadku gdy Uczestnik posiada więcej niż jedno konto, jego konto(-a) będzie (będą) natychmiast zamknięte, a wszystkie zdobyte punkty Wulkany – anulowane.

Artykuł 3: Czym są punkty Wulkany?

Punkty Wulkany są generowane podczas wykonywania przez Uczestnika działań opisanych w niniejszym Regulaminie.

Punkty Wulkany można wymieniać na przedmioty znajdujące się w sklepie internetowym MyRockfon i są one jedyną akceptowaną walutą. 1 punkt Wulkan to równowartość około 1 PLN wartości nagrody. Punktów Wulkanów nie można wymieniać ani przekazywać, nie wolno też nimi handlować; nie mają żadnej wartości monetarnej poza Programem.

Artykuł 4: Jak zdobywać punkty Wulkany?

4.1 Uczestnicy mogą zdobywać punkty Wulkany, wykonując działania wymienione w niniejszym Artykule 4., w tym:

- zakup płyt sufitowych Rockfon,

 - publikowanie postów na Facebooku wg poniżej opisanych kryteriów,

- udziału w quizach,

- wypełnianie ankiet,

- uzupełnianie informacji na swoim koncie.

4.1.1 Zdobywanie punktów Wulkanów: przesłanie zdjęcia faktury lub dowodu zakupu

Uczestnicy będą mogli przesyłać zdjęcia faktury, lub dowodu zakupu produktów Rockfon (płyty sufitowe, wyspy sufitowe, pochłaniacze przestrzenne). Ta możliwość będzie udostępniona tylko Uczestnikom Programu na platformie MyRockfon za pomocą funkcji „PRZEŚLIJ FAKTURĘ”. Wysyłanie zdjęć faktur lub dowodów zakupu do przedstawicieli handlowych nie jest akceptowane i takie materiały będą niszczone. Zdjęcia muszą być wysokiej jakości, ostre, czytelne i przedstawiać cały dokument. Zdjęcia muszą zawierać następujące dane:

 • numer faktury,
 • nazwa dystrybutora, u którego dokonano zakupu,
 • data zakupu zawierająca miesiąc i rok,
 • nazwa zakupionego produktu oraz
 • ilość m2 zakupionego produktu.

Jeśli na zdjęciu brakuje którejkolwiek z tych informacji, Rockfon zastrzega sobie prawo do usunięcia przyznanych punktów Wulkanów do momentu przesłania odpowiedniego zdjęcia.

Faktury i/lub dowody zakupu powinny mieć zakrytą/zmazaną/zasłoniętą cenę, w sposób uniemożliwiający jej odczytanie.  

Faktury i/lub dowody zakupu przesłane później niż trzy miesiące od daty zakupu widocznej na zdjęciu nie będą przyjmowane. Rockfon będzie sprawdzał wszystkie przesłane zdjęcia i zastrzega sobie prawo do odjęcia punktów Wulkanów. Rockfon zastrzega sobie także prawo do zawieszenia lub usunięcia kont (zob. Artykuł 16).

Dozwolone formaty zdjęć: JPG, JPEG, PNG, PDF, GIF, dokument Word. Zdjęcia nie mogą przekraczać 8 MB.

Uczestnicy muszą dołączyć dodatkowe informacje do przesłanych zdjęć, w tym:

 • numer faktury,
 • nazwę dystrybutora, u którego dokonano zakupu. Poniżej znajduje się pełen wykaz dystrybutorów biorących udział w Programie,
 • ilość produktów Rockfon w m2 na fakturze.

Akceptujemy faktury wystawione tylko przez Dystrybutorów Rockfon lub Rockfon od 01.01.2023 r. Akceptowane będą wyłącznie zdjęcia faktury lub dowodu zakupu wystawione przez następujących dystrybutorów Rockfon: 3W, B&M, Bechcicki, Chemia, PSB, SIG. Po uprzednim zatwierdzeniu przez nas mogą być również akceptowane faktury lub dowody zakupu od innych dystrybutorów. Rockfon zastrzega sobie prawo do odrzucenia faktur lub dowodów zakupu wystawionych przez dystrybutorów niewymienionych powyżej. W przypadku jakichkolwiek pytań na ten temat należy kontaktować się z działem obsługi klienta pod numerem (22) 372 01 60.

Punkty Wulkany zostaną automatycznie przypisane do konta Uczestnika po przesłaniu zdjęcia.

Uczestnicy otrzymają 10 punktów Wulkanów za każde 100m2 zakupionych od 01.01.2023 r. płyt Rockfon. Rockfon zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia wysokości nagrody w zależności od produktu(-ów)/serii produktu(-ów). Przykładowo Rockfon może przyznawać podwójną liczbę punktów za zakup wybranych produktów podczas przyszłych promocji. Można to sprawdzić na stronie z ofertami miesiąca.

Każda faktura lub dowód zakupu mogą być wykorzystane tylko raz i nie mogą być wykorzystywane przez innych Uczestników. W przypadku naruszenia tego warunku konto Uczestnika może zostać zawieszone lub usunięte, a Rockfon zastrzega sobie prawo do odjęcia punktów Wulkanów tych Uczestników.

Artykuł 4.1.2 Zdobywanie punktów Wulkanów: udostępnianie zdjęć projektu w mediach społecznościowych

Aby otrzymać punkty Wulkany Uczestnicy mogą także udostępniać zdjęcia swoich projektów wykorzystujących sufity podwieszane Rockfon w wybranych grupach na Facebooku. Uczestnicy mogą udostępniać wiele zdjęć projektu w jednym poście. Za post można uzyskać minimalnie 10 a maksymalnie 30 punktów Wulkanów. Na przykład: w przypadku ukończenia projektu wykorzystującego sufit podwieszany Rockfon i udostępnienia minimum 3 zdjęć tego projektu w ramach jednej z grup na Facebooku wymienionych poniżej Uczestnik otrzyma 30 punktów Wulkanów.

Po udostępnieniu zdjęć należy podać łącze do posta na platformie MyRockfon oraz nazwę produktu (-ów) Rockfon wykorzystanego(-ych) na zdjęciu.

Aby post na Facebooku kwalifikował się do przyznania punktów Wulkanów, powinien on:

 • zawierać zdjęcia płyt sufitowych Rockfon,
 • zawierać w tekście posta hasło: #MyRockfon,
 • zawierać zdjęcia czystego i uporządkowanego obszaru,
 • zawierać treść zgodną z zasadami BHP oraz prac ręcznych,
 • zawierać wysokiej jakości zdjęcia,
 • zawierać zdjęcia w formacie JPEG, JPG lub PNG.

Punkty Wulkany można uzyskać jednorazowo, chyba że opcja ta pojawi się ponownie jako akcja promocyjna. Punktów Wulkanów nie przyznaje się za:

 • publikowanie na FB postów ze zdjęciami, za które już zostały przyznane punkty.

Rockfon zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania punktów Wulkanów Uczestnikowi, który opublikuje na FB zdjęcia, nie stosując się do powyższych wytycznych. Jeśli zdjęcia projektu zostały opublikowane na FB, a następnie usunięte przez Uczestnika, Rockfon zastrzega sobie prawo do usunięcia z konta Uczestnika punktów Wulkanów przyznanych za te zdjęcia.

Aby zdjęcia kwalifikowały się do przyznania punktów Wulkanów, muszą być udostępnione w ramach następującej grupy na Facebooku:

https://www.facebook.com/groups/1534714773577338/

Rockfon zastrzega sobie prawo do usunięcia punktów Wulkanów Uczestnika, jeśli jego zdjęcia nie zostały udostępnione w ramach właściwej, wymienionej powyżej grupy na Facebooku.

Artykuł 4.1.3 Zdobywanie punktów Wulkanów: wykonywanie działań na platformie MyRockfon

Punkty Wulkany mogą zostać przyznane Uczestnikom Programu automatycznie za wykonywanie konkretnych działań na platformie MyRockfon. Te działania obejmują branie udziału w quizach, wypełnianie ankiet, uzupełnianie informacji na swoim koncie, oraz inne, o których Organizator będzie informował na platformie MyRockfon.

Przypisanie punktów Wulkanów następuje podczas wybranych okresów i zgodnie z wyszczególnionymi warunkami dla każdego działania bezpośrednio na Stronie dedykowanej Programowi lub przez inny kanał komunikacji wybrany przez Organizatora.

4.1.4 Sprawdzanie punktów Wulkanów

Dowód wykonania wybranych działań dostarczony przez Uczestnika podlega weryfikacji przez Rockfon. Każdy Uczestnik może sprawdzić stan swojego konta w dowolnym momencie, logując się na stronę internetową my.rockfon.com.pl, w sekcji „Twoje punkty Wulkany”. Rockfon nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, utratę lub błędne przekazanie informacji ani za przesłanie ich na adres e-mail, nawet jeśli nie zawierają błędu.

4.1.5 Przypisywanie punktów Wulkanów

Punkty Wulkany są automatycznie przyznawane za ukończenie każdego działania wymienionego w Artykule 4. Punkty Wulkany będą mogły następnie zostać wykorzystane przez Uczestnika w sklepie internetowym MyRockfon. Uzyskane punkty Wulkany można wykorzystać w czasie trwania Programu MyRockfon.

4.1.6 Wymiana punktów Wulkany

Punkty Wulkany będą dostępne do wykorzystania przez Uczestnika w sklepie internetowym MyRockfon (my.rockfon.com.pl/sklep) zaraz po przypisaniu ich do konta. Punkty Wulkany można wymieniać na przedmioty znajdujące się w sklepie internetowym MyRockfon.

Produkty zamówione przez sklep internetowy MyRockfon zostaną dostarczone bezpośrednio do Uczestnika na adres wskazany podczas zamówienia.

4.1.7 Sklep internetowy MyRockfon

Rockfon lub dostawca usług wybrany przez Rockfon do zorganizowania Programu i zarządzania nim zastrzega sobie prawo do zmiany oferty proponowanych produktów w sklepie internetowym MyRockfon, lub ich wartości w punktach w czasie trwania Programu.

W zakresie dozwolonym przez prawo, Rockfon, jego przedstawiciele lub dystrybutorzy nie będą odpowiedzialni, ani zobowiązani zrekompensować Uczestnikowi ani przyjąć odpowiedzialności za żadne straty, szkody, w tym szkody na osobie, wynikające z braku dostępności lub uszkodzenia produktu i/lub wymiany punktów Wulkanów na niechciany produkt, z wyjątkiem zaniedbania powstałego z winy Rockfon, jego przedstawicieli albo dystrybutorów lub ich pracowników. Nie wpływa to na prawa ustawowe.

Aby uniknąć wątpliwości, całkowita odpowiedzialność Rockfon w każdym przypadku jest ograniczona do obowiązku przywrócenia na konto Uczestnika, w razie potrzeby, liczby punktów Wulkanów naliczonych za produkt, którego dotyczy incydent.

W przypadku chwilowej lub stałej niedostępności jednego z zamówionych przez Uczestnika produktów oferowanych w sklepie internetowym do Uczestnika zostanie wysłany produkt tego samego typu i o identycznej wartości, jeśli Uczestnik wyrazi na to zgodę. W przeciwnym razie punkty Wulkany zostaną przywrócone na konto Uczestnika. Ilustracje, zdjęcia i napisy przedstawione w sklepie internetowym MyRockfon i na stronie internetowej nie są wiążące i mają charakter wyłącznie poglądowy. Nie można domagać się na ich podstawie odpowiedzialności prawnej Rockfon. W żadnym przypadku Uczestnik nie ma prawa domagać się kompensacji pieniężnej. Produkty zamówione przez Uczestników nie podlegają wymianie ani zamianie, w całości ani w części. Uczestnik nie może odmówić przyjęcia zamówionego i dostarczonego produktu bez istotnego powodu. Czasy dostawy mają charakter orientacyjny. Rockfon nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, straty, uszkodzenia lub urazy spowodowane opóźnieniem lub brakiem dostawy produktu z przyczyn od niego niezależnych.

4.1.8 Warunki użytkowania punktów Wulkany

Punkty Wulkany są przeznaczone do zdobywania produktów przez Uczestników w ramach „Programu MyRockfon”. Uczestnicy mogą wykorzystać swoje punkty Wulkany, aby zamówić produkt, jeśli między Uczestnikiem i/lub jego firmą a Rockfon nie ma jakiegokolwiek sporu. Dostępność salda punktów Wulkanów oraz dostęp do konta będą zawieszone do czasu zakończenia sporu. Konto może być usunięte według uznania Rockfon, w zależności od wyniku sporu z Rockfon, a wszystkie punkty Wulkany mogą zostać anulowane.

Artykuł 5: Odpowiedzialność Uczestnika

5.1: Przepisy podatkowe

Uczestnicy są w pełni i wyłącznie odpowiedzialni za skutki prawne, podatkowe i społeczne wynikające z ich uczestnictwa w Programie oraz pozyskiwania i korzystania z produktów i/lub wymiany punktów Wulkanów. W szczególności Rockfon przypomina Uczestnikom o obowiązku przestrzegania istniejących przepisów podatkowych i nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie przez nich tego obowiązku.

5.2: Zgoda Uczestnika

Uczestnik nie może powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać w jakichkolwiek celach handlowych, ani innych zarejestrowanego konta w Programie, wszelkiego wykorzystania Programu ani prawa dostępu do Programu. Uczestnik zgadza się wystrzegać nieuczciwego pozyskiwania punktów. Wszelkie oszustwa lub nieuczciwe korzystanie z Programu mogą skutkować postępowaniem prawnym ze strony Rockfon, włącznie z anulowaniem punktów Wulkanów, przepadkiem wszelkich przyznanych przedmiotów oraz anulowaniem lub usunięciem członkostwa Uczestnika. Wszelkie celowe działania zakupu, sprzedaży, przekazania, bezprawnego użycia lub wymiany punktów Wulkanów bądź korzystania z punktów Wulkanów w sposób niezgodny z niniejszymi warunkami użytkowania, a także wszelkie procesy lub działania mające na celu uzyskanie punktów Wulkanów w sposób niezgodny z niniejszymi warunkami użytkowania będą skutkowały całkowitym usunięciem członkostwa Uczestnika w Programie, a jeśli w wyniku takich działań Rockfon poniesie jakiekolwiek straty, Rockfon ma prawo dochodzić odszkodowania za poniesione straty i/lub koszty.

5.3: Strona internetowa Rockfon

Strona internetowa dedykowana Programowi jest dostępna pod adresem my.rockfon.pl. Każdy Uczestnik musi mieć dostęp do Internetu. Koszty połączenia z Internetem oraz dedykowaną stroną internetową i/lub stronami, do których dostęp zapewniają różne łącza, ponosi wyłącznie Uczestnik. Każdy Uczestnik powinien posiadać odpowiednie urządzenia pozwalające na dostęp do strony internetowej oraz ważny adres e-mail.

Podczas rejestracji w Programie Uczestnik wybiera osobisty identyfikator i hasło, które należy dostosować podczas pierwszego logowania, aby uzyskać dostęp do swojego konta. Uczestnik zobowiązuje się nie udostępniać nikomu swojego osobistego identyfikatora ani hasła; Rockfon nie ponosi odpowiedzialności za oszukańcze korzystanie z hasła, na co Uczestnik wyraża wyraźną zgodę. Uczestnik nie może pożyczać, dawać, sprzedawać lub udostępniać swojego konta, punktów Wulkanów i/lub hasła stronom trzecim z jakiegokolwiek powodu.

Rockfon przypomina Uczestnikom o właściwościach i ograniczeniach sieci Internet i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki łączenia się z tą siecią przez Uczestników za pośrednictwem strony internetowej Programu. W szczególności i ogólnie, Rockfon nie ponosi odpowiedzialności w całości lub w części za wszelkie szkody różnego rodzaju, materialne lub niematerialne, poniesione przez Uczestników, ich sprzęt komputerowy i przechowywane tam dane ani za skutki wynikające z ich osobistych, zawodowych lub handlowych działań. Rockfon nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy jeden lub więcej Uczestników nie może połączyć się ze stroną internetową z powodu wad technicznych, lub problemów związanych z obciążeniem sieci, na co Uczestnik wyraża zgodę. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Nocie prawnej.

Artykuł 6: Zakończenie uczestnictwa w Programie przez Uczestnika

Jeśli Uczestnik chce zakończyć uczestnictwo w Programie, Uczestnik powinien zgłosić to Rockfon pod adresem e-mail: info@rockfon.pl. W żadnym wypadku Uczestnik nie ma prawa domagać się rekompensaty pieniężnej za zebrane i niewykorzystane punkty Wulkany.

Artykuł 7: Prawa i obowiązki Rockfon

7.1. Obowiązki Rockfon

Uczestnik rozumie i akceptuje, że jedynym obowiązkiem Rockfon w ramach Programu, pod warunkiem, że uczestnictwo jest całkowicie zgodne z warunkami użytkowania, jest przyznawanie punktów Wulkanów oraz dostarczanie Użytkownikowi wybranych dostępnych produktów. Rockfon nie ponosi odpowiedzialności w pozostałych okolicznościach. Rockfon może anulować lub zawiesić Program, w całości lub w części, w przypadku podejrzenia wystąpienia naruszenia, takiego jak m.in. oszustwa, zaniedbania lub wprowadzenie w błąd w jakiejkolwiek formie w związku z uczestnictwem w Programie. W takim przypadku Rockfon zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania punktów Wulkanów lub produktów Uczestnikowi i/lub wniesienia roszczenia wobec Uczestnika zgodnie z Artykułem 17. Ogólnie nie można dochodzić odpowiedzialności Rockfon w przypadku działania sił wyższych lub losowych wypadków będących poza kontrolą Rockfon.

Niezależnie od pozostałych Artykułów, Rockfon nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika, w ramach umowy, deliktu (włącznie z zaniedbaniem), naruszenia obowiązków ustawowych lub innych, za jakiekolwiek utraty dochodu lub podobne straty, utratę wartości firmy lub dodatkowe koszty albo jakiekolwiek bezpośrednie, lub następcze straty wynikające, lub powiązane z niniejszym Programem.

7.2. Prawo do skrócenia, wydłużenia, zmiany, zawieszenia lub anulowania Programu

Rockfon nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skrócenia, modyfikacji, opóźnienia lub anulowania Programu w dowolnym czasie, bez uprzedzenia i z dowolnego powodu (włącznie z atakiem hakerów, wirusami, katastrofami naturalnymi, strajkami, siłą wyższą lub jakimkolwiek innym powodem). Z tego powodu nie można dochodzić odszkodowania od Rockfon. Ogólnie, Rockfon zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, do modyfikacji, zawieszenia, opóźnienia lub anulowania warunków użytkowania Programu (czas trwania, kwalifikowalność, punkty Wulkany itd.), w całości lub w części, jeśli wymagają tego okoliczności, bez prawa do żądania odszkodowania lub innych roszczeń przez Uczestników. Rockfon zastrzega sobie także prawo do wykonywania kontroli Programu, niezbędnych do wykrycia poważnego naruszenia warunków użytkowania i/lub oszustwa i/lub zaniedbania ze strony Uczestników. Rockfon zastrzega sobie możliwość anulowania, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, uczestnictwa dowolnego Uczestnika, który nie przestrzega niniejszych warunków użytkowania. Każde oszustwo, zaniedbanie lub poważne naruszenie będzie skutkować automatycznym wykluczeniem Uczestnika z Programu, prawem Rockfon do wniesienia roszczenia wobec Uczestnika oraz możliwością anulowania niezrealizowanych punktów Wulkanów uzyskanych przez tego Uczestnika.

7.3. Prawo do zmiany warunków użytkowania

Rockfon zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania w czasie trwania Programu. Wszelkie zmiany w niniejszych warunkach użytkowania będą obowiązywały natychmiast po opublikowaniu ich na stronie internetowej MyRockfon.

Artykuł 8: Zgodność z RODO

Prawodawstwo w zakresie ochrony danych: Prawodawstwo w zakresie ochrony danych oraz wszelkie inne prawodawstwo Unii Europejskiej związane z danymi osobowymi, a także wszelkie inne obowiązujące czasowo prawodawstwa i wymogi prawne, które stosuje się do strony związanej z wykorzystywaniem danych osobowych, włącznie z między innymi prywatnością łączności elektronicznej, oraz wytyczne i kodeksy postępowania wydane przez organy nadzorujące ochronę danych dotyczące danej strony.

Rockfon i wszyscy Uczestnicy powinni przestrzegać wszelkiego obowiązującego prawodawstwa w zakresie ochrony danych.

Zgodnie z prawodawstwem w zakresie ochrony danych, każdy Uczestnik może korzystać ze swojego prawa do: dostępu, zmiany, usuwania, stosowania ograniczeń, sprzeciwu, mobilności danych oraz określenia losu danych po śmierci Uczestnika. Informacje na ten temat należy przekazać pod następującym adresem: Rockfon-Rockwool Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa z dopiskiem „MyRockfon”.

Tam, gdzie jest to wymagane przez prawodawstwo w zakresie ochrony danych, zainteresowany Uczestnik ma prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych. Każdy zainteresowany ma również prawo do złożenia wniosku u właściwego organu nadzorczego, ICO lub DPC, lub do dochodzenia odszkodowania we właściwym sądzie, jeśli uzna, że kierownik odpowiadający za przetwarzanie danych nie respektuje jego praw. Więcej informacji na temat polityki bezpieczeństwa danych Rockfon i Grupy ROCKWOOL znajduje się na stronie internetowej Rockfon.

Artykuł 9: Jak zbieramy Twoje dane osobowe?

Istnieje kilka obszarów na platformie MyRockfon, w których Organizator zbiera dane osobowe. Obejmują one między innymi następujące sytuacje:

 • Podczas dołączania do Programu.
 • Gdy Uczestnik aktualizuje informacje na swoim profilu, aby zyskać punkty Wulkany.
 • Gdy Uczestnik przesyła fakturę lub dowód zakupu, aby zyskać punkty Wulkany.
 • Gdy Uczestnik udostępnia projekt Rockfon na Facebooku.
 • Gdy Uczestnik wykonuje wszelkie inne działania na platformie MyRockfon.

Wszelkie zebrane przez Organizatora dane będą wykorzystywane wyłącznie w celach Programu i wyłącznie zgodnie z Polityką prywatności, którą można znaleźć tutaj: .............

Artykuł 10: Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Wszelkie dane osobowe udostępnione przez Uczestników w ramach Programu będą wykorzystywane w celach Programu i jego kontynuacji. Obejmuje to powiadomienia związane z kontem oraz materiały marketingowe zgodnie z Artykułem 13.

Artykuł 11: Jak długo są przechowywane moje dane?

Z zastrzeżeniem przypadku, gdy Uczestnik zażąda usunięcia swoich danych osobowych, dane osobowe są przechowywane przez 5 lat od usunięcia konta lub zakończenia Programu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Artykuł 12: Czy moje dane są bezpieczne?

Dane osobowe (włącznie z wszelkimi informacjami związanymi z przesłanymi paragonami, fakturami i/lub dowodami zakupu oraz wszelkimi innymi rodzajami informacji) udostępnione przez Uczestników będą przechowywane w bezpiecznym pliku cyfrowym należącym do Rockfon. Ten plik jest szyfrowany za pomocą 2048-bitowego protokołu SSL. Dane Uczestników nie będą udostępniane stronom trzecim, ani nie będą udostępniane międzynarodowo.

Artykuł 13: Komunikacja

Jeśli Uczestnik nie zdecydował się na otrzymywanie materiałów marketingowych, Rockfon będzie się z nim kontaktował w celu przekazania ważnych informacji o koncie. Mogą one obejmować powiadomienia o zamówieniach internetowych złożonych przez Uczestnika w sklepie internetowym MyRockfon lub uzyskanych punktach Wulkanach.

Jeśli Uczestnik zdecydował się na otrzymywanie materiałów marketingowych, będzie otrzymywać różnego rodzaju materiały, włącznie ze specjalnymi promocjami i ekskluzywnymi ofertami. Wybierając tę opcję, Uczestnicy otrzymują także następujące rodzaje e-maili:

 • Ekskluzywne e-maile promocyjne. Mogą one zawierać:
 • Oferty produktu/cen/promocji Rockfon u dystrybutorów
 • Oferty gadżetów ze sklepu internetowego MyRockfon
 • Okazje do uzyskania dodatkowych punktów Wulkanów
 • Okazje do uzyskania punktów Wulkanów poprzez wzięcie udziału w ankietach i formularzach z opiniami. Obejmuje to ankiety satysfakcji z zakupu oraz zaproszenia do udziału w rozmowach grupowych i panelach dyskusyjnych.
 • Comiesięczny newsletter wyłącznie dla członków MyRockfon
 • Informacje związane z zakupem produktu/-ów

Uczestnik może wybrać, czy chce otrzymywać materiały marketingowe, podczas dołączania do Programu albo w dowolnym momencie na swoim koncie internetowym.

Czasami, gdy Rockfon uzna to za konieczne, z Uczestnikami może kontaktować się przypisany do nich przedstawiciel handlowy poprzez numer telefonu podany w koncie.

Uczestnicy mają możliwość zarządzania swoimi preferencjami dotyczącymi komunikacji oraz określenia, jaki rodzaj materiałów (wymienionych powyżej) chcą lub nie chcą otrzymywać. Uczestnicy mogą tego dokonać przez swoje konto internetowe lub klikając „Zarządzaj preferencjami” w dowolnym e-mailu.

Artykuł 14: Rezygnacja z subskrypcji

Jeśli Uczestnik nie chce otrzymywać jakichkolwiek z powyższych treści, może zaznaczyć lub odznaczyć dowolny ich rodzaj. Preferencjami komunikacji można zarządzać, klikając „Zrezygnuj z subskrypcji” w dowolnym e-mailu.

Gdy Uczestnik zrezygnuje z subskrypcji treści otrzymywanych od Rockfon, w dalszym ciągu może gromadzić i wydawać punkty Wulkany na platformie MyRockfon.

Artykuł 15: Usunięcie konta przez Uczestnika

Uczestnicy mają prawo do usunięcia swoich informacji z platformy MyRockfon. Jeśli Uczestnik chce usunąć swoje konto, powinien  skontaktować się z Organizatorem  za pomocą adresu: info@rockfon.pl

Artykuł 16: Usunięcie lub zawieszenie konta przez Rockfon

Rockfon zastrzega sobie prawo do zawieszenia, lub usunięcia Uczestnictwa każdego Uczestnika w przypadku stwierdzenia powodów do takiego działania. Powody zawieszenia lub usunięcia to między innymi: dowód niskiej jakości wykonania projektu z użyciem naszych produktów, przesyłanie fałszywych rachunków w celu uzyskania punktów Wulkanów, przejawy zaniedbywania lub wykorzystywania Rockfon, Programu MyRockfon lub dystrybutorów Rockfon albo zaangażowanie w antyspołeczne zachowania w mediach społecznościowych, lub na platformie MyRockfon.

Inne przyczyny usunięcia lub zawieszenia obejmują:

 • niespełnienie wymogów kwalifikacji do uczestnictwa w Programie opisanych w Artykule 2,
 • każdy przypadek błędu w tożsamości Uczestnika,
 • nieprzestrzeganie niniejszych warunków użytkowania.

Będzie to zrealizowane poprzez zamknięcie konta Uczestnika, co może mieć miejsce bez uprzedzenia i w dowolnym momencie. Rockfon zastrzega sobie prawo do zastosowania wszelkich środków zaradczych oraz działań wobec osób, które oszukują, defraudują, ustawiają lub przerywają operacje opisane w niniejszych warunkach użytkowania, lub usiłują tego dokonać. Każdy Uczestnik, który naruszył niniejsze warunki użytkowania, nie ma prawa do uzyskiwania punktów Wulkanów oraz nagród i/lub korzystania ze zgromadzonych punktów Wulkanów, a jego konto może zostać usunięte.

Artykuł 17: Prawo właściwe oraz organ sądowy

Niniejsze warunki użytkowania, oraz wszelkie spory lub roszczenia (włącznie ze sporami lub roszczeniami pozaumownymi), które mogą powstać w wyniku lub w związku z nimi, lub ich treścią, lub tworzeniem podlegają przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będą interpretowane, a sądy w Polsce posiadają wyłączną jurysdykcję w rozstrzyganiu wszelkich sporów lub roszczeń (włącznie ze sporami lub roszczeniami pozaumownymi), które mogą powstać w wyniku lub w związku z nimi, lub ich treścią, lub tworzeniem.

Artykuł 18: Przedstawiciele handlowi

Do każdego Uczestnika Programu będzie przypisany przedstawiciel handlowy. Przypisanie następuje automatycznie na podstawie kodu pocztowego podanego na koncie.

Wszystkie informacje kontaktowe przedstawicieli handlowych znajdują się tutaj: https://www.rockfon.pl/kontakt/#Doradztwotechniczneidzia%C5%82sprzeda%C5%BCy

Artykuł 19: Informacje kontaktowe

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.

Biuro Handlowe Rockfon
ul. Postępu 6
02 - 676 Warszawa

Tel.: 22 843 38 10

Dział Obsługi Klienta:
22 372 01 60 / 22 372 01 66

info@rockfon.com.pl